< Sve prijave

Prigovori / Pritužbe

Uputa o mogućnosti, načinu, rokovima i sadržaju podnošenja pritužbi

Podnošenje pritužbe:

 1. Pritužba je izjava nezadovoljstva upućena od strane osiguranika, ugovaratelja osiguranja ili korisnika iz ugovora o osiguranju koja se odnosi na pružanje usluga osiguranja odnosno izvršenja obveza iz ugovora o osiguranju.
 2. Podnositelj pritužbe može biti osiguranik, ugovaratelj osiguranja ili korisnik iz ugovora o osiguranju.
 3. Pritužba može biti podnesena zbog:
  a) postupanja CROATIA osiguranje kredita d.d. odnosno osobe koja za osiguratelja obavlja poslove zastupanja u osiguranju,
  b) odluke CROATIA osiguranje kredita d.d. u vezi s ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju,
  c) postupanja CROATIA osiguranje kredita d.d. u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju.
 4. Osiguranik, ugovaratelj osiguranja ili korisnik iz ugovora o osiguranju može uputiti pritužbu na sljedeće adrese i načine:
  Tel.: +385 1 5393 100
  Fax.: +385 1 5393 111
  E-mail adresa: COK-osiguranje@crosig.hr 
  Web stranica: www.croatiaosiguranjekredita.hr
  Prodajna mjesta Croatia osiguranje kredita d.d. na adresu: CROATIA osiguranje kredita d.d.. Kontakt centar, Savska cesta 41, 10000 Zagreb
 5. Pritužba protiv odluke ili postupanja CROATIA osiguranje kredita d.d. može se podnijeti u roku od 15 dana od dana kada je podnositelj pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe.

Sadržaj pritužbe:

 1. Pritužba treba sadržavati:
  a) ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
  b) razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe,
  c) dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužbe podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
  d) datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa,
  e) punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.
 2. CROATIA osiguranje kredita d.d. je dužno u pisanom obliku odgovoriti na pritužbu najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pritužbe.

Kontaktirajte nas

* Sva polja za unos su obavezna

Naputak za prijavu štete

Sva dokumentacija potrebna za prijavu osiguranog slučaja mora biti priložena na hrvatskom jeziku u izvorniku ili ovjerenim preslikama.

Navedene dokumente potrebno je dostaviti na našu adresu, osobno ili poštom.

CROATIA osiguranje kredita d.d.
Savska cesta 41
HR-10000 Zagreb

Tel. + 385 (0)1 5393 110
Faks +385 (0)1 5393 111

Kontaktirajte nas

Ispunite kontaktni obrazac i naši agenti će vam se uskoro povratno javiti.

* Sva polja za unos su obavezna

VRH